Dienstverlening

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de kopers of opdrachtgevers met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto's, onderdelen en toebehoren daarvoor.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto of een camper;
 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als 'werkzaamheden';
 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 • a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto's, onderdelen en
 • toebehoren wordt verstrekt; b. de garantie die is beschreven in de garantievoorwaarden dat terug te vinden is op de website van NGOCARS;
 • c. op werkzaamheden.
Artikel 1 – De aanbieding:
 • De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig, indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
  Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.
Artikel 1.1. – De inruilauto
De koper verklaard de op de overeenkomst beschreven inruilauto zonder verborgen technische gebreken te hebben geleverd mits op de overeenkomst anders te zijn vermeld. Indien er achteraf, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, wordt geconstateerd dat de omschreven inruilauto een verborgen technisch gebrek vertoont, is koper aansprakelijk voor de kosten van de herstelwerkzaamheden aan NGOCARS.

Indien koper en verkoper zijn overeengekomen, is koper verplicht de op de overeenkomst vermelde inruilauto te leveren. Bij het niet nakomen van deze overeenkomst, is NGOCARS gemachtigd deze overeenkomst te ontbinden en 25% annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 2 – De overeenkomst De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto samen met de eventuele technische of optische gebreken;
 • de afleveringskosten van de auto;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
 • de wijze van betaling en eventuele aanbetaling, afhankelijk van of de auto direct wordt afgenomen.
Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van ten allen tijde doorberekend.
2. Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro's, inclusief BTW en BPM en exclusief kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5 – Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 – Overdracht van de door de klant ingeruilde auto
Indien bij overschrijding van een vermoedelijke leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van NGOCARS, heeft NGOCARS het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Annulering
1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 25% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

Artikel 8 – De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 – Klachten
Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient zich te allen tijde eerst tot de verkoper/reparateur van NGOCARS te wenden. Een geschil over de verkoop van een auto of over de uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 10 – Afwijkingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt met verkoper/reparateur. Door NGOCARS gemaakte afwijkingen, aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn per direct van kracht.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van rechtbank Midden Nederland, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

Artikel 12 – De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 13 – Stallingskosten
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, zal NGOCARS stallingskosten in rekening brengen van € 15,- incl. btw per dag.

Artikel 14 – Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld.
Artikel 15 – Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 16 – Schadetaxatie
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Artikel 17 – Garantieverlening
 • 1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van 3 maanden na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
 • 2. NGOCARS biedt standaard 3 maanden garantie, tenzij dit anders vermeld wordt bij de advertentie van de desbetreffende occasion. Standaard garantie houdt in dat de klant garantie heeft op het draaiende gedeelte van de motor en versnellingsbak. Alle gebreken die ontstaan en die niets met het draaiende gedeelte te maken hebben zijn uitgesloten van garantie. De standaard garantie is 3 maanden met een maximaal aantal gereden kilometers van 5.000 na aflevering. Bij 6 maanden garantie, geldt 10.000 kilometers na aflevering.
Artikel 18 – Reparatie of onderhoud elders tijdens de garantie
De garantie is alléén geldig bij NGOCARS. Na het elders laten uitvoeren van onderhoud en/of reparaties komt te allen tijde de garantie te vervallen. De kosten die elders ontstaan komen geheel voor eigen rekening van de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig en worden niet vergoed door NGOCARS. Dit geldt ook voor reparaties voor auto's die in het buitenland gestrand zijn.

Artikel 19 – Garantiebewijs
De afgesloten garantie wordt vermeld op de autofactuur en op een apart garantieformulier die de klant ondertekend en meekrijgt bij de aflevering.

Artikel 20 – Herstel van gebreken
De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper. Wanneer het herstel van gebreken gaat om olieverbruik boven de 1 liter op 1.000 kilometer, biedt NGOCARS garantie bij een aankoopbedrag van minimaal € 4.500,- of meer dan 35% van de originele cataloguswaarde.

Artikel 21 – Vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normaal onderhoud
 • 1. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
 • 2. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht.
  Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
Artikel 22 – Schade aan personen
De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

Artikel 23 – Naderhand ingebouwde toebehoren
De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

Artikel 24 – Aanvullende All-in garantie
In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte garantiebewijs van 3 maanden, waarvan de particuliere of zakelijke koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, wordt deze garantie aangevuld met all-in garantie en geldt ook binnen deze periode tot een maximum aantal gereden kilometers van 10.000 na aflevering. De garantie geldt voor de koper zelf en dus niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Bij het all-in garantiepakket heeft de koper garantie op de motor, versnellingsbak en elektro, piepjes, rammeltjes, kraakjes en lekkage. Slijtagedelen zijn uitgesloten.

Artikel 25 – De betaling
 • 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 • 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.
  Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 • 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
 • 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
Testimonium

Tevreden klanten

Verkocht

254.351 km 1.6 hdi

Verkocht

410.950 km 2.4 D5

Verkocht

375.786 km 1.9 tdi

Verkocht

328.370 km 2.4 D5

Verkocht

266.451 km 2.5 V6

Verkocht

199000 km 1.0 VVTi

Toyota Yaris

2005 met airco
Verkocht

310.605 km 2.1

Verkocht

399650 km 2.4

Verkocht

335000 km 2.4 Turbo

Verkocht

295.000 km 2.2 TDI

Verkocht

445.000 km 1.6 LPG

Verkocht

198000 km 2.5 V6

Mazda Xedos 9

2001 Showroom condition
Verkocht

435.000 km 2.7 CDI

Mercedes ML 270 CDI

Bedrijfswagen 2002
Verkocht

200000 km 1.6

Verkocht

248000 km 2.0 V6

Verkocht

185000 km 2.0 Turbo

Volvo S60

2005
Verkocht

128000 km 2.5 V6

Alfa Romeo 166

2003 Showroom condition
Een RDW Erkend bedrijf

Wij kunnen 24/7 uw auto ter plaatse vrijwaren.

U kunt een afspraak maken voor een proefrit.

Zoek een occasion